TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

1. Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực cơ khí - tự động hóa, xây dựng xanh và đô thị thông minh đáp ứng nhu cầu của xã hội.

2. Tầm nhìn:

Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.

3. Giá trị cốt lõi:

  • Rèn luyện nhân cách trên nền tảng đạo lí của dân tộc Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại với phương châm “Thành nhân trước khi thành tài”;
  • Môi trường học tập: hiện đại – văn minh – xanh – sạch – đẹp;
  • Khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tôn trọng lợi ích của người học;
  • Học đi đôi với hành, mỗi xưởng thực hành là một công trường, nhà máy;
  • Hội nhập, hợp tác cùng phát triển.

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 22/10/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang