THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 42 (các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 08/6/2020 đến 13/6/2020
Thời khóa biểu tuần 43 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 42 - Khối 10 (Từ 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 42 - Khối 11,12 (Từ 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 41 - Khối 11,12 (Từ 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 41 - Khối 10 (Từ 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020)
Thời khóa biểu tuần 42 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 41 (các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020
Thời khóa biểu tuần 41 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 25/5/2020 đến 29/5/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 40 (các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 40 - Khối 10 (Từ 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 40 - Khối 11,12 (Từ 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 39 - Khối 10(Từ 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 39 - Khối 11,12 (Từ 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 39 (các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020
Thời khóa biểu tuần 40 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 38- Khối 10 (Từ 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 38 - Khối 11,12 (Từ 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 38(các lớp song hành khối 10) -Từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020
Thời khóa biểu tuần 39 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 37 - Khối 10 (Từ 04/05/2020 đến ngày 09/05/2020)
Thời khóa biểu hệ song bằng tuần 37 - Khối 11,12 (Từ 04/05/2020 đến ngày 08/05/2020)
Thời khóa biểu học nghề khóa 37-Tuần 37(các lớp song hành khối 10)-Từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020
Thời khóa biểu tuần 38 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020)
Thời khóa biểu học TRỰC TUYẾN hệ song bằng Khối 10 (Từ 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020) - TUẦN 5
Thời khóa biểu học TRỰC TUYẾN hệ song bằng Khối 11,12 (Từ 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020) - TUẦN 5
Thời khoá biểu học trực tuyến khối Cao đẳng K15,16 (Từ ngày 27/4/2020 đến 29/4/2020)
Thời khoá biểu học trực tuyến khối Cao đẳng K15,16 (Từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020)
Thời khóa biểu học TRỰC TUYẾN hệ song bằng Khối 11,12 (Từ 20/4/2020 đến ngày 24/04/2020) - TUẦN 4
Thời khóa biểu học TRỰC TUYẾN hệ song bằng Khối 10 (Từ 20/4/2020 đến ngày 24/04/2020) - TUẦN 4
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn