THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 23 (Từ 04/03/2024-08/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 31 (Từ 04/03/2024-08/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 25 (Từ 04/03/2024-08/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 TUẦN 31 (Từ 04/03/2024-08/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 24 (Từ 26/02/2024-01/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 TUẦN 30 (Từ 26/02/2024-01/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 22 (Từ 26/02/2024-01/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 30 (Từ 26/02/2024-01/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 21 (Từ 19/02/2024-23/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 29 (Từ 19/02/2024-23/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 23 (Từ 19/02/2024-23/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 TUẦN 29 (Từ 19/02/2024-23/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 29/01/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 29/01/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 29/01/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 18 (Từ 29/01/2024-02/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 26 (Từ 29/01/2024-02/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 39 TUẦN 26 (Từ 29/01/2024-02/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 20 (Từ 29/01/2024-02/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 TUẦN 26 (Từ 29/01/2024-02/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 17 (Từ 22/01/2024-26/01/2024)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn