THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU ÔN TN THPT KHỐI 12 TUẦN 12- TC K38 (từ ngày 29/5/2023 đến 03/6/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 39 - TC K39 (từ ngày 29/5/2023 đến 03/6/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 39 - TC K40 (từ ngày 29/5/2023 đến 03/6/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 39 (Từ ngày 29/5/2023 đến 03/6/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K19 - TUẦN 37 (Từ 29/5/2023 đến 3/6/2023)
THỜI KHÓA BIỂU ÔN TN THPT KHỐI 12 TUẦN 11- TC K38 (từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 38 - TC K39 (từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 38 - TC K40 (từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 38 (Từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K19 - TUẦN 36 (Từ 22/5/2023 đến 26/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU ÔN TN THPT KHỐI 12 TUẦN 10- TC K38 (từ ngày 15/5/2023 đến 20/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 37 - TC K39 (từ ngày 15/5/2023 đến 20/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 37 - TC K40 (từ ngày 15/5/2023 đến 20/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 37 (Từ ngày 15/5/2023 đến 20/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K19 - TUẦN 35 (Từ 15/5/2023 đến 20/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 36 - TC K38 (từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 36 - TC K39 (từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 36 - TC K40 (từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 36 (Từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K19 - TUẦN 34 (Từ 08/5/2023 đến 13/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 35 - TC K38 (từ ngày 01/5/2023 đến 06/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 35 - TC K39 (từ ngày 01/5/2023 đến 06/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 35 - TC K40 (từ ngày 01/5/2023 đến 06/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 35 (Từ ngày 01/5/2023 đến 06/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K19 - TUẦN 33 (Từ 01/5/2023 đến 06/5/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 34 - TC K38 TUẦN 38 (từ ngày 24/4/2023 đến 28/4/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 34 - TC K39 (từ ngày 24/4/2023 đến 28/4/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 34 - TC K40 (từ ngày 24/4/2023 đến 28/4/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 34 (Từ ngày 24/4/2023 đến 28/4/2023)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CĐ CHÍNH QUY K19 - TUẦN 32 (Từ 22/4/2023 đến 28/4/2023)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn