THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI, THI LẠI K19, 20, 40, 41 (Từ 17/6/2024-21/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (Từ 17/6/2024-21/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 38 (Từ 17/6/2024-21/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 46 (Từ 17/6/2024-21/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K20 TUẦN 40 (Từ 17/6/2024-21/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (Từ 10/6/2024-14/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI, THI LẠI K19, 20, 40, 41 (Từ 10/6/2024-14/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU THI LẠI MÔN VĂN HÓA (Từ 10/6/2024-14/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 37 (Từ 10/6/2024-14/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 45 (Từ 10/6/2024-14/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K20 TUẦN 39 (Từ 10/6/2024-14/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 TUẦN 45 (Từ 10/6/2024-14/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU THI LẠI MÔN VĂN HÓA (03/6/2024 - 07/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 36 (Từ 03/6/2023-07/6/2023)
DANH SÁCH HS HỌC LẠI CÁC MÔN HỌC CHUNG K41 (Từ 03/6/2024-07/6/2024)
DANH SÁCH HS HỌC LẠI CÁC MÔN HỌC CHUNG K40 (Từ 03/6/2024-07/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI K19, 20, 40, 41 (Từ 03/6/2024-07/6/2024)
DANH SÁCH HS THI LẠI CÁC MÔN HỌC CHUNG K41 (Từ 03/6/2024-07/6/2024)
DANH SÁCH HS THI LẠI CÁC MÔN HỌC CHUNG K40 (Từ 03/6/2024-07/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU THI LẠI K19, 20, 40, 41 (Từ 03/6/2024-07/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (Từ 03/6/2024-07/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 44 (Từ 03/6/2024-07/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K20 TUẦN 38 (Từ 03/6/2024-07/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 TUẦN 44 (Từ 03/6/2024-07/6/2024)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC BỔ TRỢ ÔN THI TỐT NGHIỆP
Danh sách lớp học bổ trợ ôn thi tốt nghiệp năm học 2023-2024
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (Từ 27/5/2024-31/5/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 35 (Từ 27/5/2024-31/5/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 43 (Từ 27/5/2024-31/5/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K20 TUẦN 37 (Từ 27/5/2024-31/5/2024)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn