THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17 - Tuần 02(Từ ngày 18/10/2021 đến 22/10/2021)
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18-Tuần 03 (Từ ngày 18/10/2021 đến 22/10/2021)
Thời khóa biểu Khối 12 (TC K37) - tuần 12 (từ 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 11 (TC K38) - tuần 10 (từ 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT Khối 10 - tuần 7 (từ 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17 - Tuần 01 (Từ ngày 11/10/2021 đến 15/10/2021)
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18-Tuần 02 (Từ ngày 11/10/2021 đến 15/10/2021)
Thời khóa biểu tuần 11 Khối 12 - TC K37 (từ 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu tuần 9 Khối 11 - TC K38 (từ 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 6 - Khối 10 (từ 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối Cao Đẳng liên thông-K18: Tuần 01(Từ ngày 04/10/2021 đến 08/10/2021)
Thời khóa biểu tuần 10 Khối 12 - TC K37 (từ 04/10/2021 đến ngày 09/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 8 - Khối 11 (từ 04/10/2021 đến ngày 09/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 5 - Khối 10 (từ 04/10/2021 đến ngày 09/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu tuần 9 Khối 12 - TC K37 (từ 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 7 - Khối 11 (từ 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 4 - Khối 10 (từ 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu tuần 8 Khối 12 - TC K37 (từ 20/9/2021 đến ngày 25/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 6 - Khối 11 (từ 20/9/2021 đến ngày 25/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 3 - Khối 10 (từ 20/9/2021 đến ngày 25/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu tuần 7 Khối 12 - TC K37 (từ 13/9/2021 đến ngày 18/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 5 - Khối 11 (từ 13/9/2021 đến ngày 18/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 2 - Khối 10 (từ 13/9/2021 đến ngày 18/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu tuần 6 Khối 12 - TC K37 (từ 06/9/2021 đến ngày 11/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 4 - Khối 11 ( từ 06/9/2021 đến ngày 11/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 1 - Khối 10 (từ 06/9/2021 đến ngày 11/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 3 - Khối 11 ( từ 30/8/2021 đến ngày 05/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 5 - Khối 12 (từ 30/8/2021 đến ngày 05/09/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 2 - Khối 11 (Tuần từ 23/8/2021 đến ngày 28/08/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu VHPT tuần 4 - Khối 12 (Tuần từ 23/8/2021 đến ngày 28/08/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn