THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu Khối 12 (TC K37) - tuần 27 (từ 31/01/2022 đến ngày 05/02/2022)_NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Thời khóa biểu Khối 11 (TC K38) - tuần 25 (từ 31/01/2022 đến ngày 05/02/2022)_NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Thời khóa biểu Khối 10 (TC K39) - tuần 22 (từ 31/01/2022 đến ngày 05/02/2022)_NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 17,18 (Từ ngày 24/01/2022 đến 05/02/2022)_ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 14,15 (Từ ngày 22/01/2022 đến 05/02/2022)_ HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 16,17 (Từ ngày 24/01/2022 đến 28/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 12 (TC K37) - tuần 26 (từ 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 11 (TC K38) - tuần 24 (từ 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 10 (TC K39) - tuần 21 (từ 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 16 (Từ ngày 17/01/2022 đến 22/01/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 15 (Từ ngày 17/01/2022 đến 22/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 13 (Từ ngày 17/01/2022 đến 22/01/2022)_ HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 12 (TC K37) - tuần 25 (từ 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 11 (TC K38) - tuần 23 (từ 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 10 (TC K39) - tuần 20 (từ 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 15 (Từ ngày 10/01/2022 đến 15/01/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 12 (Từ ngày 10/01/2022 đến 15/01/2022)_ HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 14 (Từ ngày 10/01/2022 đến 15/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 12 (TC K37) - tuần 24 (từ 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 11 (TC K38) - tuần 22 (từ 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 10 (TC K39) - tuần 19 (từ 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 14 (Từ ngày 03/01/2022 đến 08/01/2022)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 11 (Từ ngày 03/01/2022 đến 08/01/2022)_ HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 13 (Từ ngày 03/01/2022 đến 08/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 12 (TC K37) - tuần 23 (từ 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022)
Thời khóa biểu Khối 11 (TC K38) - tuần 21 (từ 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu Khối 10 (VHPT) - tuần 18 (từ 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022)_HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu khối CĐ Liên thông K18 - Tuần 13 (Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)
Thời khóa biểu khối CĐ K18 -Tuần 10 (Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)_ HỌC TRỰC TUYẾN
Thời khóa biểu khối CĐ K16,17-Tuần 12 (Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn