THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 15 - TC K38 TUẦN 19 (từ ngày 12/12/2022 đến 17/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 15 - TC K39 (từ ngày 12/12/2022 đến 17/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 15 - TC K40 (từ ngày 12/12/2022 đến 17/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 15 (Từ ngày 12/12/2022 đến 17/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K18 - TUẦN 15 (Từ 12/12/2022 đến 17/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 - TUẦN 13 (Từ 12/12/2022 đến 17/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 14 - TC K38 TUẦN 18 (từ ngày 05/12/2022 đến 10/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 14 - TC K39 (từ ngày 05/12/2022 đến 10/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 14 - TC K40 (từ ngày 05/12/2022 đến 10/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 14 (Từ ngày 05/12/2022 đến 10/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K18 - TUẦN 14 (Từ 05/12/2022 đến 10/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 - TUẦN 12 (Từ 05/12/2022 đến 10/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 13 - TC K38 TUẦN 17 (từ ngày 28/11/2022 đến 03/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 13 - TC K39 (từ ngày 28/11/2022 đến 03/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 13 - TC K40 (từ ngày 28/11/2022 đến 03/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 13 (Từ ngày 28/11/2022 đến 03/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K18 - TUẦN 13 (Từ 28/11/2022 đến 03/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 - TUẦN 11 (Từ 28/11/2022 đến 03/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 12 - TC K38 TUẦN 16 (từ ngày 21/11/2022 đến 26/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 12 - TC K39 (từ ngày 21/11/2022 đến 26/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 12 - TC K40 (từ ngày 21/11/2022 đến 26/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 12 (Từ ngày 21/11/2022 đến 26/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K18 - TUẦN 12 (Từ 21/11/2022 đến 26/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 - TUẦN 10 (Từ 21/11/2022 đến 26/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 TUẦN 11 - TC K38 TUẦN 15 (từ ngày 14/11/2022 đến 19/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 TUẦN 11 - TC K39 (từ ngày 14/11/2022 đến 19/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 TUẦN 11 - TC K40 (từ ngày 14/11/2022 đến 19/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ K17,K18 - TUẦN 11 (Từ ngày 14/11/2022 đến 19/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG K18 - TUẦN 11 (Từ 14/11/2022 đến 19/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 - TUẦN 9 (Từ 14/11/2022 đến 19/11/2022)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn