THỜI KHÓA BIỂU
Lịch kiểm tra cuối học kì II năm học 2020 - 2021 (New)
Thời khóa biểu khối Cao đẳng tuần 34(Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 38 tuần 34 (Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 37 tuần34 (Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 32 - Khối 10 (Tuần từ 12/4/2021 đến ngày 17/04/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 32 - Khối 11 (Tuần từ 12/4/2021 đến ngày 17/04/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 32 - Khối 12 (Tuần từ 12/4/2021 đến ngày 17/04/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 31 - Khối 10 (Tuần từ 05/4/2021 đến ngày 10/04/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 31 - Khối 11 (Tuần từ 05/4/2021 đến ngày 10/04/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 31 - Khối 12 (Tuần từ 05/4/2021 đến ngày 10/04/2021)
Thời khóa biểu khối Cao đẳng tuần 33 (Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 38 tuần 33 (Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 37 tuần 33 (Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 30 - Khối 10 (Tuần từ 29/03/2021 đến ngày 03/04/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 30 - Khối 11 (Tuần từ 29/03/2021 đến ngày 03/04/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 30 - Khối 12 (Tuần từ 29/03/2021 đến ngày 03/04/2021)
Thời khóa biểu khối Cao đẳng tuần 32 (Từ ngày 29/3/202 đến 02/4/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 38 tuần 32 (Từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 37 tuần 32 (Từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)
Thời khóa biểu khối Cao đẳng tuần 31 (Từ ngày 22/3/2021 đến 26/3/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 38 tuần 31 (Từ ngày 22/3/2021 đến 26/3/2021)
Thời khóa biểu TC khóa 37 tuần 31 (Từ ngày 22/3/2021 đến 26/3/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 29 - Khối 10 (Tuần từ 22/03/2021 đến ngày 27/03/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 29 - Khối 11 (Tuần từ 22/03/2021 đến ngày 27/03/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 29 - Khối 12 (Tuần từ 22/03/2021 đến ngày 27/03/2021)
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất khối 10 (TC K38) - Tuần từ 15/03/2021 đến ngày 20/03/2021
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 28 - Khối 10 (Tuần từ 15/03/2021 đến ngày 20/03/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 28 - Khối 11 (Tuần từ 15/03/2021 đến ngày 20/03/2021)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 28 - Khối 12 (Tuần từ 15/03/2021 đến ngày 20/03/2021)
Thời khóa biểu khối Cao đẳng tuần 30 (Từ ngày 15/3/2021 đến 20/3/2021)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn