THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 8 - Khối 12 (Tuần từ 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 8 - Khối 11 (Tuần từ 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 8 - Khối 10 (Tuần từ 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 10 (Từ ngày 26/10/2020 đến 31/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 10 (Từ ngày 26/10/2020 đến 31/10/2020)
Thời khóa biểu tuần 8 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 26/10/2020 đến 31/10/2020)
Thời khóa biểu tuần 7 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 9 (Từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 9 (Từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 7 - Khối 11 (Tuần từ 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 7 - Khối 12 (Tuần từ 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 7 - Khối 10 (Tuần từ 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)
Thời khóa biểu khối Cao đẳng khóa 17(Từ ngày 13/10/2020 đến 30/10/2020)
Thời khóa biểu tuần 6 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 8 (Từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 8 (Từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 6 - Khối 12 (Tuần từ 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 6 - Khối 11 (Tuần từ 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 6 - Khối 10 (Tuần từ 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020)
Thời khóa biểu tuần 5 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 05/10/2020 đến 09/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 7 (Từ ngày 05/10/2020 đến 09/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 7 (Từ ngày 05/10/2020 đến 09/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 5 - Khối 12 (Tuần từ 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 5 - Khối 11 (Tuần từ 05/10/2020 đến ngày 9/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 5 - Khối 10 (Tuần từ 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020)
Thời khóa biểu tuần 4 - Khối Cao đẳng (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 37 - Tuần 6 (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)
Thời khóa biểu học nghề TC khóa 36 - Tuần 6 (Từ ngày 21/9/2020 đến 02/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 4 - Khối 12 (Tuần từ 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)
Thời khóa biểu văn hóa hệ song bằng tuần 4 - Khối 11 (Tuần từ 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn