PHỤ LỤC, BIỂU MẪU DÀNH CHO GIÁO VIÊN
A. Quyết định ban hành quy định về quản lý và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.
B. Quy định về quản lý và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý học sinh, sinh viên của trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị.
Phụ lục 1: Quy định chung về trình bày văn bản.
Phụ lục 2: Các quy trình dùng cho cán bộ, giảng viên và giáo viên.
Phụ lục3 : Các biểu mẫu:
Mẫu 2.5.26. Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp trường
Mẫu 2.5.25. Phiếu đánh giá nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ
Mẫu 2.5.24. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp trường
Mẫu 2.5.23. Phiếu đăng ký nghiệm thu cấp trường
Mẫu 2.5.22. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài cấp trường
Mẫu 2.5.21. Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài cấp trường
Mẫu 2.5.20. Mẫu nhận xét đánh giá đề tài & giáo trình
Mẫu 2.5.19. Hướng dẫn báo cáo tổng kết đề tài cấp trường
Mẫu 2.5.18. Hợp đồng khoa học công nghẹ cấp trường
Mẫu 2.5.17. Hợp đồng & Thuyết minh đề tài cấp Bộ
Mẫu 2.5.16. Giấy gia hạn đề tài cấp trường
Mẫu 2.5.15. Giấy gia hạn hợp đồng cấp bộ
Mẫu 2.5.14. Dự toán chi tiết kinh phí cấp trường
Mẫu 2.5.13. Đề nghị thanh toán kinh phí đề tài cấp trường
Mẫu 2.5.12. Đăng ký nghiệm thu giáo trình
Mẫu 2.5.11. Đăng ký đề tài khoa học công nghệ cấp trường
Mẫu 2.5.10. Đăng ký nghiệm thu cơ sở đề tài cấp bộ
Mẫu 2.5.9. Đăng ký đề tài cấp bộ
Mẫu 2.5.8. Đăng ký biên soạn giáo trình
Mẫu 2.5.7. Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài cấp trường
Mẫu 2.5.6. Biên bản họp nghiệm thu đề tài cấp trường
Mẫu 2.5.5. Biên bản họp nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ
Mẫu 2.5.4. Biên bản họp hội đồng tuyển chọn cấp trường
Mẫu 2.5.3. Biên bản họp tuyển chọn đề tài cấp Bộ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn