PHỤ LỤC, BIỂU MẪU DÀNH CHO HSSV

Phụ lục3 : Các biểu mẫu:
Mẫu 1.6.1. Hướng dẫn trình bày đề tài HSSV
Mẫu 1.5.2. Danh sách sinh viên đăng ký thi chuẩn đầu ra các lớp
Mẫu 1.5.1. Danh sách sinh viên đăng ký ôn thi chuẩn đầu ra các lớp
Mẫu 1.4.3. Phiếu thanh toán tốt nghiệp ra trường
Mẫu 1.4.2. Phiếu đánh giá rèn luyện
Mẫu 1.4.1. Phiếu đăng ký học phần tín chỉ
Mẫu 1.3.4. Giấy hẹn trả kết quả (dùng chung)
Mẫu 1.3.3. Giấy ủy quyến nhận bằng tốt nghiệp
Mẫu 1.3.2. Giấy xác nhận là học sinh, sinh viên của nhà trường
Mẫu 1.3.1. Giấy hẹn trả kết quả phúc khảo
Mẫu 1.2.1. Biên bản sinh hoạt lớp
Mẫu 1.1.29. Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí
Mẫu 1.1.28. Đơn xin học lớp ngắn hạn
Mẫu 1.1.27. Đơn xin học tiếp chuyên ngành
Mẫu 1.1.26. Đơn xin chuyển học chuyên ngành
Mẫu 1.1.25. Đơn xin rút bớt & bổ sung học phần tín chỉ
Mẫu 1.1.24. Đơn đăng ký tự học
Mẫu 1.1.23. Đơn xin xét tốt nghiệp
ẫu 1.1.22. Đơn đề nghị chứng nhận tốt nghiệp & bảng điểm
Mẫu 1.1.21. Đơn xin thi lại
Mẫu 1.1.20. Đơn xin hoãn thi
Mẫu 1.1.19. Đơn đăng ký ôn thi chuẩn đầu ra
Mẫu 1.1.18. Đơn xin điều chỉnh điểm do sai sót
Mẫu 1.1.17. Đơn xin sửa bằng tốt nghiệp
Mẫu 1.1.16. Đơn xin cấp lại thể HSSV
Mẫu 1.1.15. Đơn xin đi thực tập tốt nghiệp
Mẫu 1.1.14. Đơn xin giúp đỡ địa điểm thực tập tốt nghiệp
Mẫu 1.1.13. Đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình
Mẫu 1.1.12. Đơn xin chuyển trường
Mẫu 1.1.11. Đơn xin chuyển học hệ đào tạo thấp hơn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn