ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NỘI BỘ

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-CDT ngày 30 tháng 5 năm 2016)

 

 

 

 

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo quyết định số 46/QĐ-CDT ngầy 22 tháng 1 năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐXDCT đô thị)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 21/04/2016
Thông tin liên quan
HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2024
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn