Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG (18/06/2024) Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2024 (18/06/2024) Chi tiết
ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2019 (03/09/2019) Chi tiết
Thông báo đăng ký Đề tài NCKH năm học 2018 - 2019 (12/03/2018) Chi tiết
Thông báo đăng ký Đề tài NCKH năm học 2016 - 2017 (21/04/2016) Chi tiết
Thông báo cung cấp thông tin lịch sử Trường (21/04/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn