CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng chuyên ngành Cấp thoát nước (10/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Hạ tầng đô thị (10/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường (10/11/2016) Chi tiết
Cao đẳng liên thông chuyên ngành Cấp thoát nước (10/11/2016) Chi tiết
Trung cấp chuyên nghiệp Cấp thoát nước (10/11/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn