GIỚI THIỆU CHUNG

 

   1. Lịch sử phát triển:

    Phân hiệu được thành lập ngày 4/9/2003 theo quyết định số 1185/QĐ- BXD, của Bộ trưởng Bộ Xây  dựng về việc Thành lập Phân hiệu Trung học Xây dựng Công trình đô thị thuộc Trường Trung học Xây dựng Công trình đô thị, nay Là Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

    Đến ngày 27/4/2004 Phân hiệu được nâng cấp lên Phân hiệu Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị theo Quyết định số 706 /QĐ-BXD ngày 27/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Phân hiệu đại diện cho trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên để thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

    2. Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

                                                            

                                           ThS. Mai Xuân Trường

                                                                   Giám đốc Phân hiệu

 

    3. Đội ngũ cán bộ giáo viên:

 

      Tổng số cán bộ, giáo viên thuộc phân hiệu: 11 đồng chí, trong đó:

       - Thạc sĩ: 04 đồng chí

       - Đại học: 05 đồng chí

       - Trung cấp, khác: 02 đồng chí