CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

 

    Phân hiệu Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị gồm có Ban giám đốc và 02 tiều ban - Tiểu ban Đào tạo & tiều ban Tổng hợp

 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc:

- Thực hiện các kế hoạch đào tạo, phát triền Phân hiệu đã được nhà trường thông qua;

- Quản lý CBCNV của Phân hiệu, quản lý HSSV trong Phân hiệu, sắp xếp bộ máy, phân công phân nhiệm, chỉ đạo thực hiện đúng chương trình và giáo trình môn học, các hoạt động giáo dục theo sự chỉ đạo chung của nhà trường;

- Thay mặt Phân hiệu trong quan hệ đối ngoại với các tổ chức, cơ quan;

- Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch của nhà trường về tuyển sinh, đào tạo;

- Là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm ký kết các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, các hợp đồng dịch vụ phù hợp với Phân hiệu và các quy định của nhà nước;

- Quản lý tài chính, tài sản, thiết bị, quyết định sử dụng các nguồn thu vào công tác đào tạo, xây dựng phát triển trường;

- Tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, lao động, các hoạt động của đoàn thể.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Đào tạo:

- Chức năng: Giúp giám đốc quản lý tổ chức, triển khai thực hiện các loại hình đào tạo trong và ngoài Phân hiệu, quản lý học sinh và thực hiện các chế độ chính sách với người học.

- Nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý cac skế hoạch của đào tạo của nhà trường, chương trình, tiến độ các môn học và toàn bộ khóa học;

- Giúp Giám đốc xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo cho các ngành học, bậc học;

- Tổ chức thực hiện các quá trình đào tạo;

- Giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên;

- Thực hiện các chế độ đãi ngộ chính sách, chế độ cấp phát học bổng, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.

Tiểu ban đào tạo chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của các phòng chức năng liên quan của nhà trường;

 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Tổng hợp:

- Chức năng: Giúp Giám đốc trong công tác quản lý Hành chính, Tài chính, Đời sống trong Phân hiệu.

- Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện công tác hành chính tổng hợp của nhà trường, công tác văn thư lưu trữ, thư viện báo chí, công tác đối ngoại, giao dịch, lễ tân, tiếp khách;

- Lập kế hoạch chi ngân sách, kế hoạch mua sắm trang thiết bị trong Phân hiệu, tập hợp chứng từ thanh quyết toán với nhà trường;

- Quản lý toàn bộ tiền và tài sản của Phân hiệu, trực tiếp mua sắm, sửa chữa bảo trì các thiết bị tài sản, cung ứng vật tư phục vụ học tập và các hoạt động khác của Phân hiệu;

- Quản lý toàn bộ các nguồn thu trong đơn vị;

- Tiều ban Tổng hợp chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của các phòng chức năng liên quan của nhà trường.

 

 

 

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn