DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2023

Phòng TCHC thông báo danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2023. Đối với các trường hợp thời điểm hưởng trong năm 2023 phòng TCHC sẽ làm quyết định trinhd ký ban hành. Các trường hợp thời điểm hưởng trong năm 2024 phòng TCHC sẽ làm quyết định trình trong năm 2024.
Trân trọng Thông bao.  

Có thể tải danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2023 tại đây.

Ngày đăng: 29/11/2023
Thông tin liên quan
Quy định trình bày văn bản của Nhà trường ban hành Năm 2015
Danh sách Cán bộ, Công chức, Viên chức Nhà trường được đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2015
Kế hoạch Tháng 4 năm 2017
Kế hoạch tháng 7 năm 2017
Kế hoạch tháng 8 năm 2017
Danh sách nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức lập thành tích xuất sắc năm 2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Trường CĐXDCT đô thị
Kế hoạch tháng 9 năm 2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị
Danh sách nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức lập thành tích xuất sắc năm 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn