CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

1. Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh:

     Đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực Cơ điện tử, tự động hóa, Điều khiển thông minh, Điện lạnh, và hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn:

     Trở thành đơn vị trọng điểm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao về lĩnh vực Điện – Điện tử, Điện lạnh.

Giá trị cốt lõi:

     - Rèn luyện nhân cách trên nền tảng đạo lí của dân tộc Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại với phương châm “Thành nhân trước khi thành tài”;

     - Môi trường học tập: hiện đại – văn minh – xanh – sạch – đẹp;

     - Khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tôn trọng lợi ích của người học;

     - Học đi đôi với hành, mỗi xưởng thực hành là một công trường, nhà máy;

     - Hội nhập, hợp tác cùng phát triển. 

 

 

2. Chức năng:

 

          Khoa Điện - Điện tử là đơn vị đào tạo chuyên môn thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị có chức năng quản lý nhà giáo; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật và lao động kỹ thuật các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

3.1. Quản lý nhà giáo (giảng viên, giáo viên), người lao động và người học theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng, bao gồm:
a) Xác định nhu cầu nhân sự; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo hằng năm do Khoa quản lý;

b) Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo, người lao động và người học;

c) Phân công giảng viên, giáo viên phù hợp với trình độ chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảng dạy, quản lý người học, quản lý xưởng thực hành, ...;

d) Lập kế hoạch và tham gia các hoạt động hội giảng các cấp, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp theo kế hoạch chung của Nhà trường;

e) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định hằng năm.
3.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường, bao gồm:

a) Xây dựng, phát triển chuẩn đầu ra các trình độ sơ cấp (I, II, III), trung cấp, cao đẳng trong lĩnh vực Điện - Điện tử đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu thị trường lao động;

b) Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô đun, tín chỉ các trình độ sơ cấp (I, II, III), trung cấp, cao đẳng trong lĩnh vực Điện - Điện tử;

c) Tổ chức biên soạn, phát triển tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo, bồi dưỡng các trình độ sơ cấp (I, II, III), trung cấp, cao đẳng trong lĩnh vực Điện - Điện tử;

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp học, khóa học theo kế hoạch; quản lý, hướng dẫn thực tập sản xuất, thực tập nâng cao và thực tập  trải nghiệm thực tế đối với người học;

e) Tham gia biên soạn và phát triển ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đề thi lý thuyết, thực hành và tích hợp; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quản học tập, rèn luyện của người học bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố;

g) Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thi hết môn, thi cuối học kỳ, thi kết thúc năm học, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho người học;

h) Tham gia nghiên cứu, cải tiến các phương pháp dạy và học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn Điện - Điện tử;

i) Lập kế hoạch, đề xuất mua bổ sung giáo trình, tài liệu trong lĩnh vực Điện - Điện tử. 

3.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công ngh, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm cập nhật yêu cầu, nhu cầu, công nghệ trong lĩnh vực Điện - Điện tử.

3.4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; phối hợp với đơn vị liên quan lập kế hoạch bổ sung thiết bị, vật tư sử dụng trong quá trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực Điện - Điện tử.

3.5. Mở rộng mạng lưới doanh nghiệp đối tác và huy động sự tham gia của doanh nghiệp đối tác vào toàn bộ quá trình đào tạo các ngành, nghề trong lĩnh vực Điện - Điện tử như tuyển sinh, đào tạo, thực tập, đánh giá, giới thiệu việc làm và tuyển dụng người học sau tốt nghiệp.

3.6. Tham gia các hoạt động khác như tuyển sinh, thành viên các hội đồng liên quan, cải tạo các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của nhà trường, phát triển các dịch vụ đào tạo hoặc sản phẩm công nghệ, ...

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

Ngày đăng: 04/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn