ĐIỀU LỆ
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII ĐoànTNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 15/12/2022) (08/08/2023) Chi tiết
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017) (25/02/2022) Chi tiết
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (thông qua ngày 13/12/2017) (16/01/2022) Chi tiết
Điều lệ Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (27/10/2016) Chi tiết
Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/10/2016) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn