GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Chủ tịch Công đoàn

 

 

 

 

Phó Chủ tịch Công đoàn

   

 

 

2. Ban Chấp hành Công đoàn trường hiện nay:

 

BCH Công đoàn trường khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội

 

TRÍCH NGANG BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG HIỆN NAY

 

 

 

Ngày đăng: 26/09/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn