ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NN - CẤP BỘ

 

Năm 2017: Tổng số 1 đề tài và 01 dự án SNKT:

 

 

Năm 2016: Tổng số 4 đề tài và 01 dự án SNKT:

 

 

 

 

Năm 2015: Tổng số 3 đề tài NCKH:

 

 

 

Năm 2014: 01 dự án SNKT:

 

 

Năm 2013: Tổng số 4 đề tài và 01 dự án SNKT:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 21/04/2016
Thông tin liên quan
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Nghiên cứu, biên soạn nội dung giáo trình Mạng lưới thoát nước trình độ Cao đẳng” Mã số: RD54-13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn