THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (Từ 15/4/2024-19/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (Từ 15/4/2024-19/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (Từ 15/4/2024-19/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 29 (Từ 15/4/2024-19/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 37 (Từ 15/4/2024-19/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K20 TUẦN 31 (Từ 15/4/2024-19/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 TUẦN 37 (Từ 15/4/2024-19/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 28 (Từ 08/4/2024-12/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 36 (Từ 08/4/2024-12/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 30 (Từ 08/4/2024-12/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 TUẦN 36 (Từ 08/4/2024-12/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 27 (Từ 01/4/2024-05/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 35 (Từ 01/4/2024-05/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 29 (Từ 01/4/2024-05/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 TUẦN 35 (Từ 01/4/2024-05/4/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 41 TUẦN 26 (Từ 25/03/2024-29/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TC NGHỀ KHÓA 40 TUẦN 34 (Từ 25/03/2024-29/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K20 TUẦN 28 (Từ 25/03/2024-29/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K19 TUẦN 34 (Từ 25/03/2024-29/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/03/2024)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/03/2024)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn