BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Quy trình thực hiện đề tài viết giáo trình nội bộ Xem
Quy trình thực hiện để tài KH cấp Bộ, Nhà nước Xem
Quy trình thực hiện đề tài KH cấp trường Xem
Mẫu 2.5.2. Báo cáo định kỳ tiến độ thực đề tài KHCN cấp Trường Xem
Mẫu 2.5.4. Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Trường Xem
Mẫu 2.5.6. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường Xem
Mẫu 2.5.7. Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài KHCN cấp Trường Xem
Mẫu 2.5.8. Đăng ký biên soạn giáo trình giảng dạy Xem
Mẫu 2.5.11. Phiếu đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấpTrường Xem
Mẫu 2.5.12. Đăng ký nghiệm thu giáo trình giảng dạy Xem
Mẫu 2.5.13. Đề nghị thanh toán kinh phí đề tài KHCN cấp Trường Xem
Mẫu 2.5.14. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề tài NCKH Xem
Mẫu 2.5.16. Giấy gia hạn đề tài Xem
Mẫu 2.5.18. Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường Xem
Mẫu 2.5.19. Hướng dẫn báo cáo tổng kết toàn diện đề tài KHCN cấp Trường Xem
Mẫu 2.5.20. Biên bản thẩm định giáo trình giảng dạy Xem
Mẫu 2.5.21. Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài KHCN cấpTrường Xem
Mẫu 2.5.22. Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài KHCN cấpTrường Xem
Mẫu 2.5.23. Phiếu đăng ký nghiệm thu đề tài KHCN cấpTrường Xem
Mẫu 2.5.24. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấpTrường Xem
Mẫu 2.5.24a. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấpTrường (Dành cho Giáo trình) Xem
Mẫu 2.5.26. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấpTrường Xem
Mẫu 2.5.28. Phiếu ghi điểm tổng hợp của các thành viên HĐ tuyển chọn Xem
Mẫu T-08/NCKH. Phiếu tổng hợp đánh giá thuyết minh đề tài KHCN Xem
Mẫu T-14/NCKH. Tổng hợp kết quả đăng ký đề tài cấp Trường Xem
Phụ lục 1: Các biểu mẫu quản lý đề tài NCKHCN cấp Trường Xem
Phụ lục 2: Hướng dẫn hình thức trình bày đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Xem
Phụ lục 3: Hướng dẫn hình thức trình bày trong biên soạn giáo trình giảng dạy Xem
Phụ lục: Các biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp Bộ (ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2005) Xem
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ xây dựng Xem
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn